Pokračovat k obsahu

Aukční vyhláška pro 91. aukci Galerie KODL

1. Galerie Kodl, s.r.o., Praha 6, Patočkova 5, IČ: 48108847, DIČ: CZ48108847, (dále jen „Dražebník“) provádí aukci na žádost vlastníků dražených předmětů dne: 26. 5. 2024 ve 12.00 hodin, místo: palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 (dále jen „aukce“). 2. Všechny dražené předměty jsou zveřejněny na webových stránkách www.galeriekodl.cz v sekci aktuální aukce (91. aukce), kde je rovněž ke stažení katalog. Aukce se počíná datem a hodinou uvedenými v aukčním katalogu. Výše nejnižšího podání (vyvolávací cena) je zveřejněna v aukčním katalogu. Charitativní aukce probíhá dle informací uvedených v aukčním katalogu. 3. Zájemci o účast na aukci se při příchodu do místa konání aukce zaregistrují předložením občanského průkazu, pasu příp. jiného dokladu totožnosti a po schválení registrace Dražebníkem obdrží dražební číslo, pod kterým budou činit příhozy na dražené předměty. Registrací na aukci bere účastník na vědomí a souhlasí, že Dražebník pro účely zajištění aukce zpracuje a uchová osobní údaje, které účastník Dražebníkovi při registraci uvede, zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje a obrazový záznam účastníka. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytnou k realizaci aukce. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce Dražebníka (www.galeriekodl.cz). Aukce je neveřejná, přístupná pouze pro zákazníky Dražebníka a další osoby, které budou zaregistrovány jako účastníci aukce. Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se na aukci nepoužije. Dražebník je oprávněn bez udání důvodu odmítnout účast zájemce na aukci; na registraci ani na účast na aukci není právní nárok. Dražebník je oprávněn požadovat složení jistoty jako podmínku účasti dražitele na aukci draženého předmětu. Výše jistoty pak činí 20 % vyvolávací ceny draženého předmětu, pokud není uvedeno v aukčním katalogu jinak. 4. Dražené předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této aukční vyhlášky. Dražitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dražené předměty mohou podléhat omezením vyplývajícím z právních předpisů, zejména mohou být prohlášeny (resp. navrženy k prohlášení) za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (takové předměty jsou v katalogu označeny jako „památky“ nebo písmenem „P“), mohou podléhat omezením ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty anebo omezením obdobným. Dražebník negarantuje, že povolení k vývozu nebo jiný obdobný správní akt bude příslušným správním orgánem udělen, což bere (vy)dražitel svou účastí na aukci na vědomí. Údaje o dražených předmětech a o právech a závazcích na dražených předmětech váznoucích jsou čistě informativní a Dražebník neodpovídá ani neručí za jejich správnost a úplnost. Všechny dražené předměty se draží bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Pokud popis draženého předmětu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je dražený předmět bez vad a nedostatků. Poškození odpovídající běžnému opotřebení dražených předmětů s ohledem na jejich stáří nebo charakter se v katalogu zásadně neuvádějí. Účastník aukce má možnost se před aukcí osobně seznámit se stavem každého draženého předmětu a je výhradně na jeho uvážení, zda dražený předmět odpovídá popisu a zda se rozhodne uvedený předmět dražit. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, provenience, stavu či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor Dražebníka. Dražebník si vyhrazuje právo konzultovat s jakýmikoli odborníky či úředními místy, které sám uzná za vhodné. Každá zainteresovaná osoba, jakož i každý účastník aukce se musí řídit vlastním názorem a Dražebník nenese odpovědnost za správnost takového názoru, i pokud tento názor bude ovlivněn názorem Dražebníka. Dražebník neposkytuje na vydražené předměty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto vyloučeny. Dražené předměty se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich případné vady jsou zohledněny ve vyvolávací resp. příklepové ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep, vzdává svých práv z vadného plnění, vč. případných práv ve smyslu § 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Reklamace předmětů vydražených osobně v aukční síni Dražebník nepřijímá; předměty vydražené na základě plné moci udělené Dražebníku lze vydražitelem reklamovat nejpozději při jejich převzetí. 5. Dražené předměty jsou vyvolávány číslem a v pořadí dle katalogu; Dražebník si vyhrazuje změnu pořadí dle katalogu, takovou změnu však v předstihu účastníkům aukce sdělí. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Minimální výše příhozu je: a) 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50 000 Kč, b) 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč, c) 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč, d) 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000 Kč, ale méně než 1 000 000 Kč, e) 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000 Kč, ale méně než 10 000 000 Kč, f) 200 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená Dražebníkem (licitátor). Licitátor přijímá přednostně příhozy na sále, následně příhozy podané on-line, účelem je Dražbu urychlit. 6. Vydražitelem se stává dražitel, který učinil nejvyšší platný příhoz a jemuž je udělen příklep. O tom, zda je příhoz platný a o udělení příklepu rozhoduje osoba pověřená Dražebníkem (licitátor). Vydražiteli je k vydražené ceně přičtena aukční provize ve výši 20 % včetně DPH v zákonné výši, která se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru (dále jen „Cena“). 7. Po domluvě na Registraci je možné ještě týž den aukce zaplatit a vyzvednout v provozovně Dražebníka, GALERII KODL, Národní 7, Praha 1, 110 00 mezi 18.00 a 20.00 hodinou. 8. Úhradu Ceny vydražitel provádí na základě faktury, kterou obdrží na email uvedený při registraci hned druhý den po samotné dražbě. Cenu je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení aukce. Přeje-li si vydražitel uhradit Cenu v eurové měně, je třeba uvést, že kurz měny v katalogu je pouze orientační a je stanoven 25 Kč = 1 €. Konečná dosažená eurová Cena odpovídá kurzu stanovém Českou národní bankou v samotný den aukce. Po řádném a úplném zaplacení Ceny vystaví Dražebník oprávněnému vydražiteli potvrzení o zaplacení, jehož součástí bude i kvitance o zaplacení aukční provize (dále jen „Potvrzení o zaplacení“). Uhradí-li vydražitel plnou výši Ceny ve zde stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnické právo k draženému předmětu k okamžiku příklepu. Neuhradí-li vydražitel plnou výši Ceny, je aukce zmařena, vydražitel nenabývá vlastnické právo k vydraženému předmětu a Dražebník je oprávněn požadovat po vydražiteli uhrazení smluvní pokuty ve výši aukční provize. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Dražebníka na náhradu škody v plné výši vedle zaplacené smluvní pokuty. 9. Vydražitel je povinen vyzvednou si uhrazené předměty nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce, pokud není sjednáno jinak. V případě prodlení vydražitele s převzetím vydraženého předmětu je Dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 200 Kč za každý započatý den. 10. Dražitel může dražit i v nepřítomnosti, udělí-li ověřenou písemnou plnou moc Dražebníkovi k zastoupení na aukci, určí-li věci, které má Dražebník za něho dražit a určí-li limit, do jehož výše má Dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť. Dražit po telefonu lze po předchozí písemné dohodě s Dražebníkem. Plné moci k zastoupení v dražbě jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.galeriekodl.cz a jsou nedílnou součástí tohoto katalogu. 11. Přechod nebezpečí škody na draženém předmětu přechází na vydražitele okamžikem přechodu vlastnického práva; vydražitel bere na vědomí, že po ukončení aukce nejsou dražené předměty kryty pojistkou Dražebníka a pro případ škody na draženém předmětu je s tímto srozuměn. 12. V průběhu aukce je zakázáno pořizovat zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový záznam, včetně fotografování. Osoby účastnící se aukce jsou povinny dodržovat pravidla dle této vyhlášky, pravidla slušného chování, nebýt na aukci v podnapilém stavu, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, stejně jako ani jinak nerušit poklidný průběh aukce. Dress code akce je Business Casual. Dražebník je oprávněn kteroukoliv, byť dříve řádně registrovanou osobu, z aukce vyloučit, a to zejména pro porušení pravidel dle zde uvedeného. 13. Osoby účastnící se aukce svou registrací souhlasí s tím, že se budou řídit touto aukční vyhláškou. Právní vztahy související s touto aukcí, se řídí právním řádem ČR. Pro případ jakéhokoliv sporu se stanoví příslušnost soudů ČR.

91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.